Krænkende handlinger

Forebyg og håndter krænkende handlinger i virksomheden 

Matzau Erhvervspsykologer er førende i Danmark indenfor både akut rådgivning såvel som forebyggelsesstrategier i moderne virksomheder. På området for krænkende handlinger er der nemlig stor gevinst ved at arbejde proaktivt, ansvarligt og forebyggende på feltet, således at krænkende handlinger kan forebygges, og risikoen for krænkelsessager reduceres.

Hvad er krænkende handlinger?
Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane (#metoo) og andre måder, som krænkelser kan foregå på i arbejdet.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger kan både være aktive handlinger og at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx. omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.

Forskningen siger
Krænkende handlinger har store konsekvenser for både de implicerede parter såvel som virksomheden som helhed. Forskningen viser, at de helbredsmæssige konsekvenser rammer både den, der oplever de krænkende handlinger, dem der ser på (bystanders), samt den, der oplever at blive anklaget for at udføre de krænkende handlinger. Krænkende handlinger øger samtidig sygefraværet og giver markant lavere effektivitet og kvalitet. 

9 ud af 10 gange medfører denne type situationer, at mindst én part forlader arbejdspladsen, hvilket medfører store tab både vidensmæssigt samt økonomisk for virksomheden. 

Forskning viser også, at når man som organisation ikke forebygger og håndterer krænkende handlinger, har det konsekvenser i forhold til virksomhedens brand, omdømme samt fastholdelse og tiltrækning af kompetente vidensmedarbejdere.

Man kan aldrig 100 % sikre sig imod, at krænkende adfærd forekommer, men det er essentielt at man har den etiske infrastruktur på plads (politikker, retningslinjer og procedurer), så dialogerne kan tages, og sagerne kan håndteres ansvarligt med 360 graders retfærdighed for alle implicerede parter.

Nedenfor kan du få indblik i vores rådgivning og uddannelse indenfor dels forebyggelse – samt endvidere den akutte håndtering af krænkende handlinger i virksomheder og organisationer.

Hjælp, sparring og rådgivning til forebyggelse og etablering af en krænkelsesfri kultur

En af Matzau Erhvervspsykologers kerneopgaver er forebyggelse af krænkende handlinger samt udviklingen af en krænkelsesfri kultur i vidensvirksomheder i gennem rådgivning af samt samarbejde med HR. Med Matzau Erhvervspsykologer som sparringspartner får du og din virksomhed:

Rådgivning HR & topledelse:

 • Vurdering af jeres aktuelle situation / kultur i organisationen
 • Hjælp til at identificere og reducere kulturelle faktorer, der kan fremme krænkende adfærd i organisationen 
 • Udvikling samt implementering af en skarp strategi til forebyggelse og reduktion af krænkende adfærd i organisationen samt udvikling af en krænkelsesfri kultur
 • Opbygning af en anvendelig og levende politik for krænkende handlinger
 • Målrettet uddannelse af jeres ledere i ledelsesrollen & opgaven
 • Individuel sparring og rådgivning til ledere på alle niveauer
 • Udvikling og etablering af et krænkelsesberedskab

Gennem sparring og rådgivning bliver I som virksomhed klædt på til professionelt at forebygge og håndtere krænkende adfærd i organisationen, således at alle parter kender deres rolle, deres opgave og deres ansvar gennem en skarp politik for krænkende handlinger samt en effektiv forebyggelsesstrategi.

Implementering i organisationen:
I forlængelse af den strategiske udviklingsproces implementerer Matzau Erhvervspsykologer  forebyggende aktiviteter for en lang række store danske og internationale virksomheder. Et forebyggende forløb retter sig mod alle led i organisationen: Topledelse, HR, ledere / tillidsvalgte og medarbejdere.

Med Matzau Erhvervspsykologer som leverandør får du og din virksomhed i forlængelse af ovenstående:

Implementering af forebyggelsesprocessen i samarbejde med topledelse og HR

 • Kursus for HR i HR’s rolle og opgave, samt håndtering af akutte krænkelsessager
 • Kurser for alle ledere i både forebyggelse samt håndtering af krænkende handlinger
 • Foredrag / webinar for alle medarbejdere i virksomhedens politikker, procedurer og holdninger
 • Redskaber, viden og cases til opbygning af toolbox og information på jeres intraweb
 • En skarp og sammenhængende metode samt tilhørende redskaber til alle organisationens led

Webinarer / foredrag om Forebyggelse og håndtering

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder webinarer samt foredrag om Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger til førende danske virksomheder. Igennem webinarer og foredrag klæder vi jeres ledere og medarbejdere på til at kunne håndtere samt forebygge krænkende handlinger i organisationen.

Matzau Erhvervspsykologer leverer følgende webinarer / foredrag:

 • Forebyggelse & håndtering af krænkende handlinger – online foredrag / workshops for ledere, HR & tillidsvalgte
 • Forebyggelse & håndtering af krænkende handlinger – online foredrag / workshops for alle medarbejdere

Indhold webinar / foredrag for ledere, HR & tillidsvalgte:
Når I vælger et webinar-forløb eller foredrag hos Matzau Erhvervspsykologer, vil I blive indført i:

 • De grundlæggende begreber: Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Forskningsmæssige forklaringsmodeller
 • Lovgivningen på området
 • Organisationens forebyggelses-, reaktions- og håndteringspligt
 • Konsekvenser for individet, teamet og organisationen
 • Arbejdspladskulturens betydning
 • Forebyggelsesorienterede redskaber
 • Håndteringsorienterede redskaber
 • Faldgruber ledere, HR og tillidsvalgte skal være opmærksomme på

Indhold webinar / foredrag for medarbejdere:
Alle kan deltage på vores medarbejdere webinarer og foredrag om Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger – også ledere, HR osv.

Mange af de samme pointer går nemlig igen fra leder-webinarerne, dog med undtagelse af ledelsesredskaberne samt de ledelsesmæssige faldgruber. På denne måde sikrer vi en gennemgående metode samt sprog i den samlede organisation.

Et godt flow er således at gennemføre lederwebinarer først, for derefter at rulle programmet ud i hele organisationen igennem foredrag / webinarer for alle organisationens medarbejdere.

Når I vælger et webinar-forløb eller foredrag hos Matzau Erhvervspsykologer, vil I blive indført i:

 • Grundlæggende forskningsmæssig forståelse for begreberne: Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Forskningsmæssige forklaringsmodeller
 • Lovgivningen på området
 • Konsekvenser for individet, teamet og organisationen
 • Hvad teamet kan gøre for at forebygge krænkende handlinger
 • Hvordan man sikrer en proaktiv bystanderkultur
 • Hvordan man arbejder med den generelle arbejdspladskultur på området
 • Hvad man kan gøre, når krænkende handlinger opstår
 • Hvordan man kan sige fra ved grænseoverskridende adfærd på en effektiv og hensigtsmæssig måde
 • Hvordan man som kollega kan hjælpe en kollega

Form:
De fleste virksomheder vælger at dele forløbet op i 3 webinarer af 2 timers varighed, som gennemføres over 3 dage.
På denne måde passer det nemmest ind i den daglige drift, og deltagerne kan få en mere dybdegående forståelse af feltet, med mere plads til afklarende spørgsmål og refleksion undervejs i, og imellem webinarerne.

Eksempel:

 1. Webinar: Forskningsmæssig forståelse, lovgivning, forklaringsmodeller.
 2. Webinar: Redskaber til forebyggelse af krænkende handlinger.
 3. Webinar: Redskaber til håndtering af krænkende handlinger.

Individuel sparring og rådgivning af ledere

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder endvidere individuelle erhvervspsykologiske rådgivnings- sparringsforløb til jeres ledere med fokus på det personlige lederskab (den personlige håndtering af egen lederrolle, signaler, kommunikation og adfærd) samt ledelsesopgaven (håndtering af medarbejdere / kollegaer / kunder) med fokus på at skabe en krænkelsesfri kultur / adfærd / afdeling. 

Vi har samarbejdsaftaler med en lang række virksomheder, som typisk tilbyder deres ledere en klippekortsordning på 5 individuelle sparring- og rådgivningssessioner hos en af vores erfarne erhvervspsykologer.

Igennem et sparring- og rådgivningsforløb hos Matzau Erhvervspsykologer kan krænkende handlinger forebygges og risikoen for krænkelsessager reduceres.

Eksempler på temaer i et ledersparring-/rådgivningsforløb:

 • Lederens lovgivningsmæssige forebyggelses- og håndteringspligt
 • Redskaber til at spotte og italesætte krænkende adfærd
 • Hjælp til udvikling af psykologisk tryghed i egen enhed
 • Redskaber til dialog og forventningsafstemning med medarbejdere
 • Øget kompetence til at skabe en proaktiv bystanderkultur
 • Indsigt i årsager og kilder til fremkomst af krænkende adfærd
 • Hjælp til håndtering af udfordrende relationer – kollegaer, leder, kunder
 • Indsigt i egen unikke personlighed og personlige mønstre der kan påvirke teamadfærden
 • Styrkelse af den personlige autoritet i forbindelse med den ledelsesmæssige tilkendegivelse af uacceptabel adfærd

I et forebyggende sparrings- og rådgivningsforløb vil jeres leder vokse i sin professionelle rolle samt blive klædt på med nye strategier og værktøjer indenfor den gældende lovgivningsmæssige ramme samt blive styrket i sin navigation i en kompleks hverdag i det moderne arbejdsliv.

Erhvervspsykologisk rådgivning og vejledning indgår naturligt i sparrings- og rådgivningsforløbet.

Kontakt os på telefon 70 77 78 62 eller info@matzau.dk, hvis I ønsker hjælp til forebyggelsesstrategien eller at høre nærmere om mulighederne for en klippekortsordning til jeres medarbejdere hos Matzau Erhvervspsykologer.

Akut rådgivning og håndtering af krænkelsessager

Når der opstår en krænkelsessag på en arbejdsplads, er det afgørende, at denne håndteres professionelt med 360 graders retfærdighed for alle parter. Der er stor risiko for reviktimisering af den, der har oplevet det krænkende handlinger, hvis denne part ikke føler sig lyttet til og taget alvorligt. 

Forskning viser, at en professionel håndteringsproces i sig selv har en helende og rehabiliterende effekt for den ramte. 

På samme måde er det essentielt for den part, der oplever sig anklaget for at udføre krænkende handlinger, at sagen håndteres professionelt og hensigtsmæssigt, da en sådan sag har enorme konsekvenser for den anklagedes identitet, karriere samt sociale liv.

En effektiv og professionel håndtering er samtidig også essentielt for de bystanders (vidner), der har været vidende om situationen, samt den arbejdspladskultur man ønsker i sin organisation.

Hos Matzau Erhvervspsykologer tilbyder vi medlemskab af vores professionelle krænkelsesberedskab, og vi arbejder i et tæt samarbejde med vores medlemsvirksomheder, hvor rådgivning, tilbagemelding og sparring med HR på akutte krænkelsessager i organisationen sikrer en professionel og sikker håndtering med fokus på at få de implicerede parter – og ikke mindst organisationen – så hurtigt og nænsomt som muligt tilbage på sporet.

Vores medlemspakke til vores krænkelsesberedskab indeholder:

 • Rådgivning af ledelse og HR i akutte situationer
 • Direkte henvisning af ledere og medarbejdere til en af Matzaus erhvervspsykologer (krisepsykologisk assistance)
 • Faktaundersøgelse af hændelsesforløbet og sagsstyring i krænkelsessager
 • Rådgivning og sparring i forhold til tilbagekomst til arbejdspladsen efter sygemelding 
 • Rehabilitering af implicerede parter og af arbejdspladskulturen efter en krænkelsessag

Rådgivningsforløbet
Et akut rådgivningsforløb tager udgangspunkt i, at organisationen henvender sig med en konkret anklage om krænkende handlinger fra en ansat, hvor man har brug for en indledningsvis vurdering, og derefter en faktaundersøgelse af det konkrete henvendelsesforløb.

Dernæst udarbejdes en konkret handleplan, og videre rådgiver vi HR samt ledelsen om korrekt og professionel sagsstyring i den konkrete sag. 

Vi agerer som erhvervspsykologiske rådgivere for HR samt ledelsen igennem hele forløbet, således at hjemmeorganisationen kan få den feedback på processer, ledelse og ressourcer, der er nødvendig for at skabe læring i virksomheden.

Vi tilbyder endvidere supplerende rådgivning af de implicerede parter og ledelsen efter behov med henblik på at sætte fokus på organisationens aktuelle, organisatoriske kilder til krænkende adfærd og den tilhørende ledelsesopgave.

Kontakt os på telefon 70 77 78 63 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre om mere om Matzau Erhvervspsykologers krænkelsesberedskab, eller hvis I har akut brug for rådgivning i krænkelsessager

 

Fakta om Krænkende handlinger:

 • 12 % af danske arbejdstagere har inden for det sidste år, oplevet krænkende handlinger i form af mobning.
 • 4-11 % af danske arbejdstagere har indenfor det sidste år, oplevet krænkende handlinger af seksuel karakter
 • Krænkende handlinger er en hyppig kilde til stress, som koster 1½ million ekstra fraværsdage om året
 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
 • En sygemeldt mellemleder eller ekspert koster op mod 2 mio. kr. for virksomheden
 • Krænkende handlinger kan udløse depression, angst, krisereaktioner, PTSD og 4 gange større selvmordsrisiko.

 

Del denne side:
Share 'Krænkende handlinger' on Facebook Share 'Krænkende handlinger' on Google+ Share 'Krænkende handlinger' on LinkedIn Share 'Krænkende handlinger' on Twitter Share 'Krænkende handlinger' on Print Friendly